Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Hieronder tref je de algemene voorwaarden aan zoals deze gelden voor de overeenkomsten tussen Autisme voor Autisme (verder te noemen: AVA) en klant. Bij onduidelijkheden kan AVA rechtstreeks worden benaderd.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke overeenkomsten en contracten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Dit voor elke overeenkomst tussen AVA en klant.
2. Indien er wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden, zijn deze alleen geldig als dit schriftelijk in de overeenkomst staat opgenomen.

Artikel 2 – Bedrijfsomschrijving
1. AVA richt zich op het bieden van begeleiding en ondersteuning binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, gericht op diverse levensgebieden van klant.
2. AVA is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83092471

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
1. AVA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. AVA heeft ten aanzien van het uitvoeren van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan om deze reden niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
2. Als de klant akkoord geeft voor de overeenkomst met de algemene voorwaarden die door AVA zijn opgesteld, geeft klant toestemming om zijn persoonsgegevens in het klantenbestand van AVA te laten verwerken en te gebruiken voor administratiedoeleinden.
3. De persoonsgegevens worden verwijderd zodra de overeenkomst wordt afgesloten en de facturen zijn betaald.
4. Klant neemt zelf de verantwoordelijkheid tijdig alle van belang zijnde informatie door te geven aan AVA, dit ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Als de van belang zijnde informatie voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst niet tijdig wordt doorgegeven, kan AVA het uitvoeren van de overeenkomst opschorten.
5. AVA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook. AVA gaat er vanuit dat de door de klant verstrekte informatie op waarheid berust, en indien de informatie onjuist of onvolledig is dit bij AVA kenbaar is gemaakt.
6. Gesprekken tussen AVA en klant kunnen op het thuisadres van klant worden gevoerd. Klant dient de verantwoordelijkheid te nemen dat er op zijn thuisadres een ruimte ter beschikking is gesteld waar de gesprekken onder goede condities kunnen worden gevoerd.

* Zie voor nadere toelichting persoonsgegevens – Privacyverklaring

Artikel 4 –  Totstandkoming van de overeenkomst
1. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen klant en AVA over de aan te bieden diensten. Dit is schriftelijk vastgelegd.
2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant hiervoor schriftelijke toestemming geeft.
3. AVA maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere klanten. AVA kan besluiten om in voorkomende gevallen het particuliere tarief te rekenen aan een zakelijke klant onder de strikte voorwaarde dat de klant de dienst uit eigen middelen financiert.
4. De uurtarieven zijn exclusief reis- en andere onkosten welke ten behoeve van klant worden gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
5. AVA behoudt zich het recht voor jaarlijks de uurtarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 5 – Betaling
1. AVA rekent 50 (vijftig) euro per uur. Gesprekken kunnen langer duren. Indien een gesprek 1.5 uur duurt, brengt AVA een bedrag van 70 (zeventig) euro in rekening.
2. Indien er door AVA reiskosten worden gemaakt, wordt er vanaf 15 kilometer enkele reis 0,23 (drieëntwintig) cent per kilometer in rekening gebracht. AVA maakt gebruik van de routeplanner op de site van de ANWB, waarbij zowel het huisadres van AVA als klant wordt ingevoerd.
3. Na elk gesprek dat door klant en AVA is gevoerd dan wel elke actie die namens klant door AVA is ondernomen, wordt door AVA dezelfde dag een factuur aan klant verstrekt.
4. De betaling dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te zijn betaald. De betaling dient overgemaakt te zijn op NL43 KNAB 0412 4635 98 t.n.v. Autisme voor Autisme.
5. Indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is betaald, dan is klant van rechtswege in verzuim. Wanneer klant van rechtswege in verzuim is, dan mag AVA het uitvoeren van haar diensten, vastgelegd in de overeenkomst, per direct stopzetten. 
6. AVA zal klant per mail een ingebrekestellingsbrief sturen met het verzoek alsnog binnen 14 (veertien) dagen de factuur te betalen. Indien de factuur alsnog niet binnen deze termijn is betaald, zal AVA de vordering ter incasso uit handen geven en zullen de bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van klant zijn.
7. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient klant dit binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan AVA kenbaar te maken.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van AVA op de klant per direct opeisbaar.

Artikel 6 – Opzegging
1. De overeenkomst tussen klant en AVA kan altijd, op ieder gewenst moment, door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. Als klant de overeenkomst opzegt, is hij gehouden tot betaling van de factuur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Onder voorbehoud zullen de resultaten van de tot dan toe geboden diensten ter beschikking worden gesteld aan de klant.
3. Als AVA de overeenkomst tussentijds opzegt, zal AVA in overleg met klant zorgdragen voor een juiste overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden (aan derden). Tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen welke aan klant toerekenbaar zijn.

Artikel 7 – Het verzetten van afspraken
1. Indien klant de gemaakte afspraak binnen 2 werkdagen (48 uur) voor de desbetreffende afspraak annuleert zal AVA geen kosten in rekening brengen en vervalt de verplichting tot betaling.
2. Bij het zonder tegenbericht niet verschijnen van de klant op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is klant verplicht deze te betalen.
3. AVA behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
4. Beide partijen hebben het recht zich op overmacht te beroepen, als omstandigheden nakoming verhinderen. Onder overmacht wordt verstaan  dat wat in de wet en jurisprudentie onder dit begrip wordt opgenomen; van alle buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop AVA of klant geen invloed kunnen uitoefenen, waardoor AVA of klant niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.

Artikel 8 – Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens de onderlinge gesprekken en de gesprekken met externe partijen.
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel klant als de samenleving behoudt AVA zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde personen en/of bestemde instanties inlichten.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak AVA gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en AVA zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is AVA niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom
1. AVA is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot de individuele klant.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. AVA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
2. De aansprakelijkheid van AVA is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. AVA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een begeleidingsgesprek. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
4. Elke aansprakelijkheid van AVA voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 – Klachtenprocedure
1. Indien klant klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan AVA.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met klant zal AVA zo goed als mogelijk uitvoering geven aan de gekozen richting om tot een oplossing te komen.

2021 – Autisme voor Autisme
Kirsten van Ingen

Privacyverklaring
Persoonsgegevens die AVA verwerkt

1. AVA verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat persoonsgegevens direct door klant aan haar worden verstrekt. Een overzicht van persoonsgegevens die door AVA kunnen worden verwerkt:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Diverse redenen waarom persoonsgegevens kunnen worden verwerkt
Om diensten aan klant te kunnen leveren
Om klant te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening
Klant te kunnen informeren wanneer wijzigingen plaatsvinden in de door AVA geboden diensten.

Tijdsduur van het bewaren van persoonsgegevens

AVA bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer een overeenkomst tussen klant en AVA wordt beëindigd, worden de persoonsgegevens door AVA verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
AVA verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen AVA en klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit te allen tijde in overleg met toestemming van klant.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AVA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij AVA een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover zij van jou beschikt naar jou of een ander (door jou genoemde organisatie) te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@autismevoorautisme.nl.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

AVA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van AVA maakt gebruik van een betrouwbaar Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het slotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@autismevoorautisme.nl
AVA behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recent bijgewerkte versie. Met de vernieuwde versie, vervalt de geldigheid van alle voorgaande.